Κατεβάστε σε pdf απο τα παρακάτω link.

 1. Νόμος 6238/1934 περί Βελτιώσεως της Μελισσοκομίας
 2. Απόφαση 570910/2001 περί καθιέρωσης μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 3. Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας
 4. Καν. (Ε.Κ.) 939/2007 σχετικά με την τροποποίηση του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 για λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. 797/2004 του Συμβουλίου για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας
 5. Απόφαση περί Διακίνησης μελισσοσμηνών με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία
 6. Απόφαση για το Εμβαδόν Δασικών Εκτάσεων για την εγκατάσταση μόνιμων μελισσοκομείων
 7. Π.Δ. 190/1981 περί χορηγήσεως άδειας εγκαταστάσεως μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων
 8. ΦΕΚ 933/Β/19-05-2009 Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 της υπ’αριθμ.1 από 15-07-2008 Αγρονομικής Διάταξης “Ασφάλεια και προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και πρόληψη αγροτικών αδικημάτων”
 9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003
 10. Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 11. Καν1308_2013 για ΚΟΑ και κατάργηση Καν1234
 12. Ν. 3147/ΦΕΚ/135/ΤΑ/5-3-2003, Ίδρυση Ενώσεων Νέων Αγροτών (ΕΝΑ)
 13. Νόμος 1300/1982 περί μέτρων για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας
 14. Π.Δ. 184/1996 περί όρων υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
 15. Β.Δ. 657/1963 περί απαγόρευσης κοπής και εκκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών
 16. Β.Δ. 1938 περί απαγόρευσης κοπής και εκκριζώσεως των εις τα γένη θύμος και θύμβρα υπαγομένων φυτών
 17. Νόμος 4056/2012 – κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (για ΜΟΝΙΜΑ μελισσοκομεία)