Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων» της Πράξης με MIS 5035145

Κατεβάστε την διακήρυξη