Εγκατασταση νεων αγροτων

Προδημοσίευση 2ης Πρόσκλησης υποβολή αιτήσεων στήριξης–φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1:«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προβλέπεται παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η 2η πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, αφού εκεί προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης από την 1η πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε γεωπόνους- μελετητές για να ελέγξουν αν είναι επιλέξιμοι και για να συντάξουν το φάκελο ένταξής στους στο εν λόγω πρόγραμμα.